سوالات حقوقی

06.11.2020

اگر شما برای پناهندگی درخواست داده اید، شما می توانید همرای سوالات حقوقی خود به ما بیایید.

اگر شما برای پناهندگی درخواست ندداه اید، شما می توانید از Vreemdelingen Informatie Punt در باره اجازه اقمات سوال کنید. بيشتر دز اینجا خوانده می توانید. شما می توانید با ما در باره سوالات حقوقی دیگر تماس بگیرید.

ما فکر می کنیم این امر مهم است که شما می توانید برای دیدن وکیل خود سفر کنید و به دادگاه بروید، بنا بر این اگر شما در ایندهوون زندگی می کنید، ما می توانیم هزینه سفر شما را جبران کنیم.

در صورت لزوم و مناسب بودن، ما به شما در یافتن وکیل کمک خواهیم کرد.