بالغان

06.11.2020

حتی اگر بيش از ۱۸ سال سن داشته باشید، این مهم و دلپذیر است که برای پیشرفت خود کار کنید. در بعضی موارد، ممکن است یک برنامه تحصیلاتی را دنبال کنید. با توجه به تحصلات ابتدایی، مهارت زبان و علایق شما، ما به دنبال یک دوره مناسب جستجو خواهیم کرد.

مراجعین که از Vidk راهنمایی می گیرند می توانند یکی از دوره های زبان هلندی ما را دنبال کنند. معلمان به شما خواهد کرد که صحبت کردن، نوشتن، و خواندن زبان هلندی را یاد بگیرید.