برای چه کسی؟

Vidk برای کسانی کمک می کند که در هلند اجازه اقامت معتبر ندارند. ایا شما از کشوری بیرون از اتحادیه اروپا هستید؟ ایا اجازه اقمامت ندارید؟ سپس می توانیم به شما کمک کنیم.

اگر شما در هلند برای پناهندگی درخواست داده اید، ما می توانیم به شما در دسترسی به حقوق اساسی و پشتیبانی فردی ارائه کنیم.

اگر شما برای پناهندگی درخواست نکرده اید، ما می توانیم به شما فقط در دسترسی به حقوق اساسی ارائه کنیم.

چه می توانیم بکنیم؟

Vidk طبق این اصل کار می کند که همه حق زیست انسانی را دارند. به همین دلیل ما برای دستیابی به حقوق اساسی مانند مراقت های صحی، سرپناه، غذا و لباس، و گزینه های اموزش وساطت می کنیم.
علاوه بر این، ما در Vidk به شما در دیدانداز اینده شما در هلند، کشور خود يا کشور دیگری کمک می کنیم.

دستیابی به حقوق اساسی
پشتیبانی انفرادی