با راحتی تهییه کردن گزارش

06.11.2020

اگر شما قربانی یک جنایت (جدی) شده اید، شما می توانید این موضوع را به پلیس گزارش دهید. بدون اینکه به خطر توقیف پلیس بیگانگان بیفتید.

ما می توانیم به شما در مورد درج گزارش خود به پلیس کمک کنیم. ما می توانیم برای شما وقت بگیریم و همچنان می توانیم، اگر شما تقاضا داشتید، به شما در وقت ملاقات خود بیاییم. این واقعاً بی خطر است.