بیمارستان

06.11.2020

اگر در وضعیت تهدید کننده زندگی به کمک پزشکی نیاز دارید: به ۱۱۲ تماس بگیرید.

برای سایر دیدنهای بیمارستان، ابتداً نیاز به ارجاع پزشک عمومی خود دارید. اگر در ایندهوون زندگی می کنید، برای دریافت معلومات بیشتر به دفتر ما مراجعه کنید.