غذا و لباس

06.11.2020

به عنوان يک شخص بدون جواز اقامت، مجاز نیستید کار کنید.

شما برای زندگی سالم به غذا و لباس پاک نیاز دارید.

ما می توانید به شما در مورد درخواست برای Voedselbank (بانک غذا) يا Kledingbank (بانک لباس) در ایندهوون کمک کنیم. سپس شما هر هفته غذا دریافت خواهید کرد و در هر سال دوبار لباس خواهد بدست اوردید.