مکانی برای اقامت

06.11.2020

شهرداری نمی خواهد کسی در خیابان زندگی کند. اگر شما برای پناهندگی درخواست کرده اید و در ایندهوون یا اطراف ان برای مدتی زندگی می کنید، شهرداری ایندهوون به شما کمک می کند طبق مقررات Bad, Bad, Brood en Begeleiding (BBBB) مکانی برای اقامت پیدا کنید.

ایا یک مکان برای اقامت در ایندهوون دارید؟ پس می توانید کمک هزینه های زندگی برای پرداخت مصارف زندگی دریافت کنید. اگر جایی برای اقامت در ایندهوون ندارید، می توانید به پناهگاه شبانه شهرداری ایندهوون، يا پناهگاه خودمان بيایید. لطفاً به ما تماس بگیرید تا معلوم شود که این مورد به شما عملی می شود يا نه.