کودکان

06.11.2020

در هلند، مکتب برای همه افراد تا سن ۱۸ سالگی اجباری است. حتی اگر مدارک اقامتی معتبری برای هلند نداشته باشید، کودکان باید به کودکان بروند.

ما می توانیم به والید کمک کنیم تا فرزندان خود را در یک مکتب ابتدایی یا متوسطه ثبت نام کنند.