حاملگی و فرزندان

06.11.2020

ایا حامله هستید، يا همسرتان صاحب فرزند می شود؟ ما می توانیم به شما کمک کنیم تا به مراقبت های بهداشتی دسترسی پیدا کنید، و يک مکان قانونی موقت برای اقامت در هلند هم قبل و هم بعد از زایمان پیدا کنید (این را به تعویق انداختن عزیمت به دلایل پزشکی نام داده می شود).

ایا شما در هلند یک فرزند دارید؟ سپس هر دوی والدین، هر دوی پدر و مادر، حق تاييد فرزند ار دارند. اگر دارای پاسپورت نیستید، این دشوار خواهد بود. ما می توانیم به شما کمک کنیم.

ما همچنان به شما در مورد کسب اختیار والدین نبست به کودک کمک کرده می توانیم. اختیار به این معنا است که والدین مجاز به تصمیم گیری در مورد کودک هستند، و موسئوليت تربيت و مراقبت از کودک را نیز بر عهده دارند.