پناه گاه

06.11.2020

ایا تقاضای پناهندگی کرده اید؟ پس ممکن است واجد شرایط برای مکانی در پناه كاه ما شوید.

Vidk چند خانه در ایندهوون دارد. در هر خانه به سه یا چهار پناهنده جای داده شده است. اگر دیگر نمی توانید در یک AZC بمانید، ممکن است از ما برای پناه گاه درخواست کنید. اگر ما می توانیم در درخواست جدید اجازه اقامت به شما کمک کنیم، ممکن است برای مدت کوتاه در یکی از خانه های ما بمانید.

اگر می خواهید برای پناه گاه درخواست کنید، می توانید به دفتر ما تماس بگیرید يا به ادرس زیل ایمیل ارسال نماید opvangaanvraag@vidk.nl.

برای ارزیابی اینکه ایا شما واجد شرایط پناهندگی هستید يا نه، ما به پرونده کامل پناهندگی شما نیاز داریم.